Wat doen we?

Dit is wat Poziliv doet

PoZiLiV is een letterwoord dat staat voor Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen.

Het is een door het Vlaams Agentschap Onderwijs erkend platform waarin alle spelers die onderwijs voor zieke leerlingen mogelijk maken, verenigd zijn.

Op regelmatige basis vindt overleg plaats met een kernteam en met alle leden. Daarnaast treden we op als gesprekspartner naar de overheid en organiseren we soms studiedagen.


Onder impuls van Bednet en de ziekenhuisschool van Leuven hebben we in 2008 met een aantal organisaties de handen in elkaar geslagen. Deze organisaties zijn allemaal bezig met onderwijs aan zieke leerlingen.

PoZiLiV wil de bekommernis in Vlaanderen uitdragen dat zieke leerlingen kwaliteitsvolle onderwijsondersteuning en -begeleiding moeten krijgen, op maat van elke betrokken leerling.


Waar staan we voor:

1. Door systematisch en georganiseerd overleg met alle betrokken partijen rond zieke leerlingen willen we komen tot een onderwijsaanbod-op-maat. Het uitgangspunt: de thuisschool is en blijft de verantwoordelijke voor het onderwijs aan de zieke leerling. De klastitularis, de klassenraad of MDO, zorgcoördinatie, leerlingbegeleiding, directie en CLB hebben en behouden de eigen zorgopdracht vanuit deze school. Hiervoor is tijdelijk onderwijs aan huis of TOAH structureel voorzien. Andere onderwijsondersteuning kan zijn: ziekenhuisonderwijs, onderwijs op de K-dienst, Bednet, schoolse ondersteuning door een vrijwilligersorganisatie. Als leerlingen ziek zijn is een gecoördineerd onderwijsaanbod thuis/in het ziekenhuis noodzakelijk. De verschillende partners verklaren uitdrukkelijk dat ze bereid zijn om voortdurend, in overleg met mekaar, op zoek te gaan naar de toegevoegde waarde van een aangepast pakket aan onderwijsondersteuning voor alle zieke leerlingen waarvoor onze hulp ingeroepen wordt . Als de leerling weer “gezond verklaard is”, willen we er ook over waken dat de herinschakeling op school onmiddellijk gerealiseerd wordt.


2. We willen als gesprekspartner optreden naar de overheid, verantwoordelijk voor (aangepast) onderwijs voor deze doelgroep om het recht op het onderwijs voor het zieke kind te behartigen. Het platform, samengesteld uit betrokkenen op onderwijs aan zieke leerlingen, wil als spreekbuis en als expertengroep optreden.


3. Wij willen de continuïteit van het onderwijs voor de zieke leerling waarborgen. Deze zorg voor de zieke leerling willen wij realiseren door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, gezamenlijk overleg en afstemming, ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren.


Onze actie zal vooral gericht zijn op kwaliteitsverbetering van de zorg voor de verdere schoolse ontplooiing en ontwikkeling van zieke leerlingen, en dit door middel van een overleg- en complementair samenwerkingsmodel.